Skip Ribbon Commands
Skip to main content
MERAFA' SEMBAH DAN SETINGGI-TINGGI UCAPAN TAHNIAH SEMPENA ISTIADAT PERKAHWINAN DIRAJA
Merafa' Sembah Ucapan Tahniah Kehadapan Majlis Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri 'Azemah Ni'matul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, D.K.M.B., P.H.B.S.


dengan


Yang Amat Mulia Pengiran Muda Bahar ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah


Sempena Istiadat Perkahwinan Diraja


“Semoga Allah Subhanahu Wata’ala akan sentiasa melimpahkan rahmat-Nya dengan ni’mat sihat wala’fiat ke atas Mempelai Diraja dan berkekalan hingga ke akhir hayat.” 


Disembahkan dengan tulus ikhlas daripada warga Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei.


Attachments